Wat te doen bij schade?

 

Schade, wat nu?

Iedereen in Nederland met een auto is verplicht deze te verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Op deze manier zou in principe iedereen die niet schuldig is aan het ontstaan van een aanrijding zijn schade kunnen verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Helaas blijkt het maar al te vaak dat na een aanrijding niet alle feiten worden vastgelegd zodat er alsnog een probleem ontstaat bij het verhalen van de schade. 

Blijf rustig kalm en beleefd en inventariseer de situatie

Probeer in eerste instantie altijd rustig te blijven. Het aanrijdingformulier verzoekt ons allen niet voor niets hoffelijk en beleefd te blijven. Voor velen onder ons blijkt het toch nog vrij moeilijk. Realiseer je dat iedereen een fout in het verkeer kan maken, hoe stom deze op dat moment ook lijkt. Kijk eerst welke schade er is ontstaan. Zijn er gewonden en is het nodig hulpdiensten in te schakelen, doe dat dan direct.

Schadeformulier invullen (download schadeformuilier)

Probeer altijd met de tegenpartij een aanrijdingsformulier(download) in te vullen. Dit blauwe formulier krijg je doorgaans bij je verzekeringspolis. Leg deze dan ook direct in de auto met een pen zodat je bij een onverhoopte aanrijding dit formulier bij de hand hebt. Mocht je nog geen formulier in je auto hebben, neem dan contact op met de tussenpersoon of verzekeraar, deze kan u er alsnog een toezenden.

De bij de aanrijding betrokken partijen vullen samen een formulier in. Het maakt niet uit welke partij A of B invult. Let hierbij vooral op dat de datum en de plaats van de aanrijding goed zijn vermeld en dat de juiste kentekens zijn opgenomen. Aan de hand van het kenteken kan de verzekeraar altijd nagaan waar het voertuig verzekerd is, ook al zijn deze gegevens niet ingevuld.

Op het midden van de voorzijde staan een aantal vakjes opgenomen waarbij u het vakje kunt aanvinken dat op de situatie van toepassing is. Lees deze goed en vul geen vakjes in die onjuist zijn, dit kan in een later stadium de nodige problemen opleveren. Ook voor wat betreft de situatieschets midden onderaan het formulier is het van belang de situatie zo juist mogelijk weer te geven.

Na invulling wordt het formulier in principe door beide partijen ondertekend. Let hierbij op. Indien u van mening bent dat het formulier niet juist is ingevuld of de situatieschets niet weergeeft wat er echt is gebeurt moet het u formulier nooit ondertekenen. Door ondertekening ligt het wettelijk gezien vast dat de situatie zoals weergegeven op het formulier de juiste is. U zult heel wat aanvullend bewijs moeten verzamelen om een onjuist ingevuld formulier te weerleggen.

Na ondertekening van het formulier kan het worden gesplitst zodat ieder van de partijen zijn eigen deel kan meenemen. Thuis kan de achterzijde worden ingevuld, hierop kunt u ook nog aangeven wie er naar u mening aansprakelijk is voor het ontstaan van de aanrijding. Elke partij stuurt zijn eigen formulier op naar de eigen verzekeraar. Indien u een verzekering via een tussenpersoon kunt u het formulier altijd het beste naar de tussenpersoon zenden zodat deze u kan adviseren bij de verdere afwikkeling van de schade.

Ga direct na de aanrijding na of er getuigen van de aanrijding zijn. Noteer de namen en adressen van deze personen, deze kunnen ook op het schadeformulier worden genoteerd. Vaak gaan mensen ervan uit dat een inzittende van het eigen voertuig niet kan dienen als getuige, dit is echter in het geheel niet waar. Iedereen, zelfs familieleden, kunnen optreden als getuige. Het kan zijn dat een getuigenverklaring(download) van een familielid uiteindelijk minder waarde zal worden toegekend als de verklaring van een onafhankelijke getuige. In Nederland mag echter alleen een rechter de waarde van een getuigenverklaring bepalen. 

Mocht tijdens de behandeling van de schade blijken dat een verklaring van de getuige noodzakelijk is dan zal de behandelaar van de schade de getuigen aanschrijven.

Bij moeilijke schades kan de situatie ter plaatse van belang zijn voor de bepaling van de schuldvraag. Mocht u dan ook beschikken over een mobiele telefoon met camera dan kunt u direct na de aanrijding foto's maken zodat deze vastligt. 

Ook kan het zo zijn dat er in een later stadium nog gevraagd wordt om foto's te maken, doe dit dan zo uitgebreid mogelijk.

De politie zal voor een aanrijding met alleen materieële schade doorgaans niet meer ter plaatse komen. Indien de feiten goed worden vastgelegd in het aanrijdingsformulier is dit ook niet noodzakelijk. Mocht de tegenpartij niet willen meewerken aan het invullen van dit formulier of feiten willen verdraaien, noteer dan in ieder geval het kenteken van de tegenpartij. U kunt hiermee dan eventueel aangifte doen bij de politie van het doorrijden na het veroorzaken van schade door de tegenpartij. De politie zal in dat geval wel de nodige stappen ondernemen. U kunt online aangifte doen op www.politie.nl/aangifte(link).

Rol van de eigen verzekeraar

Indien uw voertuig zelf tegen aanrijdingsschade verzekerd is (zogenaamde all risks dekking), dan kunt u het schadeformulier indienen bij uw eigen verzekeraar. Deze zal eerst de schade met u afwikkelen c.q. ervoor zorgen dat uw voertuig hersteld wordt, en vervolgens contact opnemen met de tegenpartij. Indien uw verzekeraar de schade volledig kan verhalen op de aansprakelijke tegenpartij dan is de schade niet van invloed op uw korting voor schadevrij rijden.

Bent u zelf niet all risk verzekerd maar heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u uw formulier hier indienen. Deze zal de tegenpartij aansprakelijk stellen en alle noodzakelijke handelingen verrichten om uw schade op de aansprakelijke tegenpartij te verhalen. Bent u niet verzekerd voor het verhalen van een schade dan kunt u de tegenpartij zelf aansprakelijk stellen of contact opnemen met een organisatie gespecialiseerd in het verhalen van een schade. Klik hier voor meer informatie. link naar de laatste veelgestelde vraag, hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen.

Aangesloten schadeherstelbedrijven

Verzekeraars in Nederland werken met aangesloten schadeherstelbedrijven. Wanneer de verzekerde bij een aangesloten hersteller laat repareren geniet deze over het algemeen van de volgende voordelen:

- Korting op het eigen risico

- Gratis vervangend vervoer gedurende de reaparatieperiode

- De nota word rechtstreeks ingediend bij de verzekeraar.

De verzekeraars binnen Nederland zijn aangesloten bij verschillende brancheorganisatie´s. Voor het zoeken van een aangesloten hersteller of een monteur (niet aangesloten) verwijzen wij u naar de Home pagina van deze website. 

Verschillende soorten schade

Ruitschade

Ruitschade wordt vergoed als je WA Beperkt casco of WA Volledig Casco verzekerd bent. Het is dus verstandig om even te controleren op je polis welke dekking je hebt. Valt de ruitschade onder de dekking? Dan kunt u contact opnemen met een ruitschadehersteller. Raadpleeg uw verzekeringsvoorwaarden dan voor een aangesloten hersteller, hierbij krijgt u een korting op het eigen risico en u hoeft de nota niet zelf te betalen, u betaald alleen het eigen risico wanneer dit van toepassing is.

Als de ruit vervangen moet worden moet je vaak een verlaagd eigen risico betalen. Als je de ruit nog kunt laten repareren (harsinjectie) is dat niet nodig. De nota’s worden rechtstreeks met de verzekeraar afgehandeld. Wil je de ruitschade door een ander laten repareren? Dan kan je verzekeraar vaak het volledige eigen risico in rekening brengen.

Dieftsal of inbraak

Is er iets uit uw auto gestolen? Dat is natuurlijk erg vervelend. Denk dan in ieder geval aan het volgende:

- Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie en vraag om een kopie procesverbaal.

- Geef de schade zo spoedig mogelijk telefonisch door aan uw verzekeraar. Is uw bankpas,

creditcards of mobiele telefoon gestolen? Blokkeer die dan onmiddellijk. Is er kleding en bagage uit de auto gestolen? Die kunt u claimen op uw inboedelverzekering.

Parkeerschade of onbekende dader (Waarborgfonds)

Dat u niet weet wie er een schade heeft veroorzaakt, hoeft niet te betekenen dat u de schade niet op uw verzekering kunt verhalen. Constateer je parkeerschade door een onbekende dader, denk dan aan het volgende: 

- Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie (binnen 14 dagen). 

- Laat de politie naar de schade kijken. Zij kunnen vaststellen of de aanrijding veroorzaakt is door een motorrijtuig. Vraag om een politiestempel op het schadeformulier of een proces verbaal!

- Noteer indien mogelijk namen en adressen van personen die kunnen getuigen dat jouw auto onbeschadigd geparkeerd is en beschadigd is teruggevonden. 

- Neem contact op met je verzekeraar en meld de schade.

-       U kunt een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer, en hoe werkt dit?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is door verzekeraars in het leven geroepen als er sprake is van een schade, terwijl er geen veroorzaker of verzekeraar is die aansprakelijk is voor de schade. De benadeelde kan dan een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Het waarborgfonds stelt wel een aantal eisen om eventueel de schade te vergoeden:

- Het moet vaststaan dat een onbekende tegenpartij de schade heeft veroorzaakt.

- De schade moet veroorzaakt zijn door een motorrijtuig of een daaraan gekoppelde aanhanger.

- U heeft er alles gedaan om achter de gegevens van de tegenpartij te komen.

- U heeft aangifte gedaan bij de politie (vraag om een kopie van de aangifte).

- Er zijn minimaal 2 getuigen en hun gegevens bekend. Bijvoorbeeld in geval van een parkeerschade kunnen de getuigen verklaren dat de auto onbeschadigd is geparkeerd en beschadigd is terug gevonden.

- Het Waarborgfonds Motorverkeer kent een eigen risico van € 250.

Buitenlandse tegenpartij

Wanneer er een aanrijding in Nederland is gebeurd, geldt het Nederlandse recht ongeacht de nationaliteit van de betrokken voertuigen of partijen. De afhandeling van de schade is internationaal goed geregeld.

Nederlandse vertegenwoordiger 

Alle verzekeringsmaatschappijen in de EU plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein hebben een vertegenwoordiger in Nederland. Op de site van het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars kunt u nazoeken wie dat is voor de buitenlandse verzekeringsmaatschappij van uw tegenpartij. Met deze vertegenwoordiger kunt u de schade regelen, gewoon in het Nederlands.

Hoe gaat dat 

De vertegenwoordiger regelt de schade als volgt. Hij informeert bij de buitenlandse maatschappij of er inderdaad verzekeringsdekking is voor de betreffende auto. Klopt dit, dan behandelt de Nederlandse vertegenwoordiger uw zaak verder af. Hij heeft geen verdere toestemming nodig van de buitenlandse maatschappij bij het regelen van de schade. De afwikkeling verloopt op dezelfde manier als bij een Nederlandse tegenpartij. U dient wel rekening te houden met een lange behandelingstijd. De buitenlandse maatschappijen reageren zeer traag en gezien de wettelijke termijnen kunt u dit proces niet versnellen. 

Nederlands Bureau 

Met klachten over de procedure kunt u terecht bij het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars(link). Dit bureau staat u in de volgende gevallen bij:

- De buitenlandse verzekeraar heeft geen Nederlandse vertegenwoordiger aangewezen.

- De buitenlandse verzekeraar reageert niet binnen 3 maanden.

- De buitenlandse verzekeraar geeft geen gemotiveerde reactie op uw aansprakelijkheidsstelling.

- Het voertuig van de tegenpartij is onbekend gebleven (alleen bij letselschade).

-       De verzekering niet binnen 2 maanden is gevonden.

Letsel

Van letselschade is sprake indien iemand betrokken raakt bij een gebeurtenis en tengevolge daarvan letsel oploopt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan letselschade door verkeersongeval, maar evenzo aan een medische kunstfout of letselschade door een bedrijfsongeval. Bij de bepaling van de letselschade zal derhalve gekeken moeten worden naar de directe gevolgschade, maar ook naar de schade die daarvan afgeleid is, bijvoorbeeld de zogenaamde toekomstschade.

 

 

 

 

 

  •  Auto-herstel.nl is voor mij een handig platform om extra werk binnen te halen. Nu een maand lid en ben zeer tevreden over de hoe- veelheid klussen die ik gedaan heb.

    Van den Berg Autoschade, Utrecht

  •  Auto-herstel.nl geeft een duidelijk inzicht in het aanbod van garagebedrijven en automonteurs binnen Nederland. Ik vond binnen een aantal minuten een goede garage. 

    Mijnheer Bavius, Castricum